De informatie (teksten, beelden, links, plannen, …)  in deze e-mail is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. POC levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. POC behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Deze informatie kan in geen enkel geval de omvang van de verbintenis van POC bewijzen. Het voorwerp van een overeenkomst met POC blijkt alleen uit de door partijen ondertekende tekst.

Op de aangeboden informatie op onze website en facebookpagina (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van POC. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus  behouden.”